🌴 صحرای الجزایر

🌴 صحرای الجزایر، یکی از آخرین باغات باقیمانده نخل در گودالها در میان تلهای شن، جالب اینکه شنها روان هستند و تدریجا از یک سمت درختان زیر شن میروند و سمت دیگری آشکار میشود.برای آبیاری در گذشته از حیوانات استفاده میکرده اند اما امروزه پمپهای آبرسانی کار را آسانتر کرده […]