میکروگان ۳-۲-۵

میکروگان ۳-۲-۵

MicroGun 5-2-3

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, روی, فسفر, مس, منگنز, نیتروژن, پتاسیم, کلسیم, گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۱۲۴۳۷

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 5.0%
فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 2.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 3.0%
گوگرد کل Sulfur (S) tot 17.0%
آهن محلول Iron (Fe) 6.0%
روی محلول Zinc (Zn) 2.0%
منگنز محلول Manganese (Mn) 0.3%
مس محلول Copper (Cu) 0.05%
کلسیم کل Calcium (CaO) tot 2.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار کوددهی زمستانه
زراعت ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت

توضیحات

توضیحات

 • حاوی درصد بالایی از عناصر میکرو
 • بالانس مناسب از ریز مغذی ها جهت کلیه محصولات زراعی و باغی
 • دارای قابلیت جذب مناسب در خاکهای قلیایی
 • رهاسازی تدریجی عناصر
 • قابل استفاده در دستگاه های کودپاش

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.