سوسپانسیون(۱)

سوسپانسیون(۱)

Suspension 1 0-8-12 SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ لیتری, ۲۰ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۷۵۵۲۰۳

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 12.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 8.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغات ۳۰تا ۵۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل رشد به فاصله ۱ ماه
زراعت ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۱ ماه

توضیحات

توضیحات

 • منبع غنی از فسفر و پتاسیم
 • توصیه شده جهت استارتر ابتدای فصل و مصرف در طول دوره رشد
 • pH کاملاً اسیدی با قابلیت جذب بالا در خاکهای آهکی
 • کمک به جذب عناصر غذایی دیگر در محیط های قلیایی و آهکی
 • قابل استفاده در سیستم های تحت فشار
 • جلوگیری کننده از گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • pH کود اسیدی است و در صورت تماس با لباس یا بدن فورا با آب کافی شسته شود.