ازت کند رها N28

ازت کند رها N28

SLOW RELEASE NITROGEN 28%

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

نیتروژن

بسته بندی

۴ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۹۰۰۴۳

برند

Coquelicot

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 28.0%
نیتروژن آهسته رهش Slow-release nitrogen (N) 16.5%
نیتروژن به فرم اوره Urea nitrogen (N) 11.5%
عصاره گیاه رازک Natural hops extract 0.01%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی ۲ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب
همراه با آبیاری ۸ تا ۱۲ لیتر در هکتار

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی نیتروژن آهسته رهش به فرم اوره فرمالدئید
 • عدم تصعید و ازبین رفتن نیتروژن در محیط
 • افزایش دهنده رشد رویشی در گیاهان
 • کمک به تکثیر سلولی و فتوسنتز

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است، قبل از مصرف با کارشناس مشورت کنید.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط را بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش کنید.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری کنید.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف را مطالعه نمایید.