کلسیم ۱۴

کلسیم ۱۴

Calcium 14 SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

کلسیم

بسته بندی

۱ لیتری, ۱۰ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۸۴۹۲۹۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

کلسیم محلول Calcium (CaO) sol 14.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی  ۲ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله یک ماه
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت از شروع دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

توضیحات

 • برطرف کننده سریع کمبود کلسیم در گیاه
 • افزایش دهنده استحکام دیواره سلولی
 • افزایش دهنده قابلیت انبارداری محصولات
 • جلوگیری کننده از چروکیدگی و بدشکل شدن برگ ها
 • افزایش دهنده کیفیت میوه

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.