سیویکا ۱۲-۵-۷

سیویکا ۱۲-۵-۷

SeaWeeKa

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آلجینیک اسید, آمینو اسید, آهن, عصاره جلبک, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 نیتروژن کل Nitrogen (N) tot7.0%
فسفر قابل استفادهPhosphate (P2O5) ava5.0%
 پتاسیم محلول در آبPotassium (k2o) Soluble12.0%
 آهن محلول Iron (Fe) Solube0.5%
 آمینو اسید Amino Acid2.5%
 عصاره جلبک Seaweed Extract (SW)25.0%
 آلجینیک اسید Alginic Acid4.0%
 ماده آلی Organic Materials20.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۰.۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت در طول فصل رشد

 

توضیحات

توضیحات

 • فعال کننده رشد رویشی و زایشی
 • افزایش دهنده ریشه زایی و جوانه زنی
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه در استرس های محیطی
 • افزایش دهنده میزان بهره وری و کیفیت محصول
 • حاوی هورمون های طبیعی، آنزیم ها، ویتامین ها، آمینواسیدهای ضروری و پلی ساکاریدها

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط