مزایای کودهای شیمیایی

مزایای-کود-شیمیایی-نسبت-به-کود-حیوانی-3

کودهای شیمیایی مزایای مختلفی در امور کشاورزی و باغداری دارد. ازجمله:

  • کاربرد کودهای شیمیایی در کشاورزی آسان و کم‌هزینه است.
  • میزان بازدهی و کیفیت محصول کشاورزی و باغی را افزایش می‌دهد.
  • قیمت آن ارزان است.
  • استفاده مناسب از انواع کودهای شیمیایی، فقر خاک در مناطق خشک را جبران می‌کند.
  • کودهای شیمیایی سولفات آمونیم نسبت به دیگر کودهای ازته کمتر دچار آب شویی می‌شود.
  • و…