فواید عنصر بور

فواید

عنصر بور یکی از ضروری ترین عناصر ریزمغذی است که در تشکیل گل ها نقش حیاتی دارد. بور وظیفه جذب یونی و انتقال کربوهیدرات ها را برعهده داشته و در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه نقش ویژه دارد.

عنصر بور چگونه تشکیل میوه را افزایش میدهد؟
به علت عملکرد اختصاصی این عنصر در جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده و با تاثیر مهمی که در جلوگیری از ریزش شکوفه ها دارد، موجب افزایش تشکیل میوه و کاهش خسارت ناشی از برخی بیماری ها میشود.

چه گیاهانی نیاز ویژه ای به عنصر بور دارند؟
نیاز هر گیاه نسبت به عنصر بور متفاوت است. گیاهانی نظیر چغندرقند، یونجه، آفتابگردان، کلزا و سیب زمینی با توجه به نقش انتقال مواد فتوسنتزی و کربوهیدراتی بور، نیاز بیشتری به این عنصر دارند.

 چلابور جنوبگان با دارا بودن ۱۴% بور کلاته به همراه ۶/۵% ازت، در مصارف محلولپاشی نقش موثری در افزایش و استحکام گل و میوه و در نتیجه افزایش محصول دارد.

توصیه بور برای درختان میوه
این محصول با توجه به آنالیز خاک و شرایط منطقه و کمبود بور به همراه فروت ست جنوبگان، در دو دوره پس از برداشت محصول و هنگام تورم جوانه ها در ابتدای دوره رشد توصیه میشود.