خشک‌کردن فلفل قرمز پس‌از برداشت بیابانهای بایچنگ، استان ژینجیانگ، چین